Kupimy grunty. Dowiedz się więcej

RODO

Klauzula informacyjna (RODO)

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest DBD Invest Marcin Dej , z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej „ Administratorem”. Adresem e-mail właściwym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest adres: biuro@dbdinvest.pl

§1 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje
  o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
 3. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji
  o  przetwarzaniu danych osobowych dla osób bezpośrednio zainteresowanych.
 5. Jeśli pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny
  z przepisami.

§2 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
  i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§3 CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. Obsługi zgłoszeń,
  2. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową rezerwacyjną na podstawie
   art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
  3. Prowadzenia analiz statystycznych,
  4. Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
  5. Prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,
  6. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  7. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy rezerwacyjnej, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych (profilowaniu).

§4 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu,  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS) oraz notariusze.

§6 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez Administratora,
  a  następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy  rezerwacyjnej oraz umów zawartych na podstawie umowy rezerwacyjnej i dalszych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

§7 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi przez Administratora na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

§8 INFORMACJE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania (poprawiania),
  • ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania.
 1. Usunięcia danych można zażądać, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych – o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
  3. został wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
 1. Osoba, której dane są przetwarzane, w przypadku przetwarzania jej danych, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, albo dlatego, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Oferta

Profil działalności oraz lata doświadczeń zdobytych w roli generalnego wykonawcy stanowią o naszej przewadze w realizacji inwestycji deweloperskich na własny rachunek oraz czynią z nas wiarygodnego i solidnego partnera przy wykonywaniu projektów klientów indywidualnych.

Działalność deweloperska

Pozyskiwanie i sprzedaż przygotowanych inwestycyjnie gruntów

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej

Załatwianie wszelkich spaw formalnych wraz z pozwoleniem na budowę

Terminową realizację prac przedsięwzięcia inwestycyjnego

Końcowe odbiory, dopuszczenie do użytkowania

Masz pytania?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub sprawdź nasze dane kontaktowe.